Komunikat !

Share Button

Szanowni Państwo

W dniu 26 marca 2021r. zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które zwiększa ilość uprawnionych do korzystania z placówek przedszkolnych w czasie czasowego ograniczenia ich działalności.

W naszej placówce otwarty pozostaje oddział specjalny.

Opieką zostaną objęte dzieci na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Prosimy chętnych do skorzystania z opieki w przedszkolu o zgłoszenie tej informacji nauczycielom w grupach.

Dyrektor Ewa Piękoś

Rodzice uprawnieni do korzystania z opieki przedszkolnej mogą przesyłać w czasie weekendu  informację o swej decyzji  sms-em na numer: 883 945 791, koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko DZIECKA, nie rodzica.
Skip to content