Koncepcja pracy przedszkola

Share Button

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Miejskiego

z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 Tęczowa Dolina w Słupsku

na lata 2014/2018

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
 • Statut Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 Tęczowa Dolina, uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.08.2008r., ujednoliconego 31.08.2010r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
 1. Charakterystyka przedszkola

Przedszkole istnieje od 1990r. Usytuowane jest w dzielnicy domków jednorodzinnych, położonej z dala od miejskiego zgiełku. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy.

Od 2007 r. dyrektorem placówki jest p. mgr Ewa Piękoś. W parterowym budynku mieści się pięć sal zabawowych, oraz sala reprezentacyjna, gabinet specjalistów – logopedy i psychologa, sala integracji sensorycznej, pomieszczenia biurowe i zaplecze pionu żywienia. W roku 2009 w przedszkolu powstał pierwszy oddział integracyjny. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiskowym sukcesywnie zwiększaliśmy liczbę oddziałów integracyjnych. W roku szkolnym 2014/15 w placówce funkcjonują cztery takie oddziały. Dążymy do przekształcenia placówki w przedszkole integracyjne.

W roku szkolnym 2014/15 do przedszkola uczęszcza 141 dzieci w wieku 3–6 lat. Obecnie przedszkole prowadzi sześć grup, w tym cztery grupy integracyjne. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Przedszkole zatrudnia 34 pracowników:

20 nauczycieli (w tym dyrektor, logopeda, psycholog, ksiądz)

14 pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada następujące stopnie awansu zawodowego

6 nauczycieli dyplomowanych

3 nauczycieli mianowanych

7 nauczycieli kontraktowych

2 nauczycieli stażystów

Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe zawodowe.

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „ Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.Nasze przedszkole wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.

 1. Misja przedszkola

Ø Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Ø Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

Ø Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

III. Wizja przedszkola

 1. Integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi

Zapewniamy wszystkim dzieciom wszechstronną pomoc i możliwość integracji. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło wspólne korzyści. Uczymy dzieci tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

 1. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznych obserwacji oraz podczas diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. W sytuacjach tego wymagających nauczyciele prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, aby ułatwić mu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole zapewnia realizację zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem specyficznych metod i środków uwzględniających zróżnicowany poziom rozwoju każdego dziecka. Staramy się tak przygotować dzieci, aby w przyszłości wszystkie odniosły w szkole sukces na miarę swoich potrzeb i możliwości.

 1. Wszechstronny rozwój dziecka

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju zarówno podczas zabawy jak i zajęć dydaktycznych. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka, opiekę, wychowanie i edukację odpowiednią do wieku oraz tempa i dynamiki jego rozwoju psychofizycznego. Działania nauczycieli są skoncentrowane na stymulowaniu rozwoju wszystkich dzieci. Otaczamy naszych podopiecznych troską i dajemy im poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu dzieci są uśmiechnięte i z ochotą poznają nowe zjawiska, zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom stałą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zatrudniamy nauczycieli wspomagających, psychologa, logopedę, którzy organizują indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy. Systematycznie prowadzona edukacja włączająca, w tym terapia indywidualna i grupowa, przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest świadczona wobec dzieci, u których rozpoznano potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wynikające zarówno ze szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności czy innego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Etap I:

Tworzenie zespołu składającego się z nauczycieli, specjalistów w celu rozpoznania potrzeb dziecka, jego możliwości psychofizycznych i zaplanowaniu sposobów ich zaspokojenia.

Etap II:

Przekazanie informacji o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną dyrektorowi przedszkola, co pozwoli na szybkie zareagowanie i objęcie dziecka wsparciem na terenie przedszkola. Następnie poinformowanie rodziców o konieczności przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy.

Etap III.

Nauczyciele, specjaliści prowadzący pracę z danym dzieckiem tworzą zespół, którego zadaniem jest koordynacja pomocy. Zespół tworzy się dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojudziecka, wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Po upływie okresu czasu, na który została zorganizowana pomoc, zespół dokonuje oceny efektywności pracy. W tygodniowym rozkładzie zajęć przedszkola

znajduje odzwierciedlenie czas w odniesieniu do każdego dziecka, które objęto takimi zajęciami. Zespół określa także działania wspierające dla rodziców oraz zakres współpracy z poradniami specjalistycznymi. Podejmuje również, stosownie do potrzeb, działania mediacyjne i interwencyjne. W pracach zespołu, na wniosek dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznej, oraz na wniosek rodziców ( opiekuna prawnego) dziecka, również inne osoby, w tym specjaliści.

 1. Kadra pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół ludzi z pasją. W codziennej pracy kadra pedagogiczna wykazują się dużą wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosuje różnorodne i nowoczesne metody pracy dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dzieci.

 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Aktywności ruchowej Orffa
 • Marii Montessori
 • Program Aktywności Knill`ów
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia

Nauczyciele w sposób planowy zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Uczestniczą w:

zewnętrznych formach doskonalenia:

− udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, studiach organizowanych przez wyspecjalizowane placówki,

− aktywnej współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

samokształceniu:

− studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych,

− w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli – dzielenie się zdobytą wiedzą, wykorzystanie jej w praktyce,

− dzielenie się doświadczeniami i materiałami zdobytymi na kursach, warsztatach.

W każdym roku szkolnym Rada Pedagogiczna zwraca uwagę na istotny problem, zagadnienie, którym się zajmie w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Zagadnienia wynikają z potrzeb dzieci, rodziców, placówki, nauczycieli, nowych okoliczności itp. W oparciu o te sugestie tworzy się roczny plan pracy.

 1. . Model absolwenta przedszkola

Dziecko jest:

otwarte i tolerancyjne, życzliwie nastawione do świata i ludzi

wyposażone w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości

odpowiednio przygotowane do obowiązku szkolnego

odpowiedzialne za swoje zachowanie

aktywne, dociekliwe i kreatywne

Dziecko zna:

swoje miejsce w świecie – jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku

symbole narodowe i szanuje je

prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka

swoje zalety i mocne strony

Dziecko umie:

akceptować siebie i innych

komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

obcować ze sztuką – teatrem, muzyką, plastyką

dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym

 1. Współpraca z rodzicami

Mając na uwadze, że przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dążymy do świadomego, celowego i wspólnego działania dla osiągnięcia dobra dzieci w procesie wychowania i nauczania. Wspólne działania zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę.

Osiągamy to poprzez:

– zebrania z rodzicami,

– zajęcia pokazowe, podczas których mają oni możliwość zaobserwowania, jak funkcjonuje ich dziecko w przedszkolu, jak współpracuje z innymi oraz jak pracuje nad rozwiązywaniem zadań,

– indywidualne rozmowy dotyczące osiągnięć i potrzeb dzieci

– imprezy i uroczystości ( grupowe, przedszkolne, międzyprzedszkolne )

– pomoc rodziców podczas spacerów, wycieczek (szczególnie dzieci niepełnosprawnych),

– systematyczne zamieszczanie informacji w ,,Kącikach dla Rodziców”, na stronie internetowej przedszkola, portalu edukacyjnym Miasta Słupska i portalu społecznościowym .

 1. Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole jest otwarte dla środowiska. Osoby zainteresowane naszą pracą mogą obejrzeć przedszkole. Najważniejsze przy prezentacji na zewnątrz jest pokazanie naszych osiągnięć, atutów (specjaliści, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zadowolone dzieci i ich rodzice). Wszystkie ważne informacje dotyczące naszej placówki, wzbogacone licznymi zdjęciami, są dostępne na stronie internetowej przedszkola, portalu edukacyjnym i społecznościowym,które są na bieżąco aktualizowane. Ważne wydarzenia i uroczystości przedszkolne rejestrujemy w kronice przedszkolnej. Chcemy w ten sposób stworzyć wizerunek przedszkola przyjaznego dzieciom, rodzicom, do którego każdy chciałby posłać swoje dziecko.

Współpracujemy, bądź też planujemy współpracę z:

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

– Akademia Pomorska

– Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Słupsku

– Miejska Bibliotek Publiczną Fili nr 11

– Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

– Miejskim Przedszkolem Integracyjnym nr 8 w Słupsku

– SOSiR

– Polski Związek Niewidomych

– Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

– Służbami zapewniającymi bezpieczeństwo: Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Ratownicy Medyczni, Wojsko

– Schronisko dla Zwierząt „Podaj Łapę”

– Muzeum Pomorza Środkowego

 1. Cele przedszkola
 2. Cel ogólny, perspektywiczny

Ø Przekształcenie placówki w przedszkole integracyjne.

 1. Cele etapowe

Ø Wszechstronny rozwój każdego dziecka

Ø Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ø Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø Przekształcanie oddziałów w grupy integracyjne.

Ø Dokształcanie kadry pedagogicznej.

Ø Utworzenie oddziału specjalnego dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

Ø Wyposażenie sali integracji sensorycznej oraz gabinetu specjalistów

Ø Utworzenie sali doświadczania świata

Ø Dostosowanie placu zabaw do potrzeb dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

 1. Cele na najbliższy rok szkolny

Temat: Nawet przedszkolak Ci powie, jak dbać o własne zdrowie

Ø Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci we współpracy z rodzicami

Ø Zwiększenie aktywności fizycznej przedszkolaków

Ø Edukacja włączająca dzieci z niepełnosprawnościami

 1. Kierunki działań przedszkola na najbliższy rok szkolny 2014/15

Funkcjonowanie naszego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.

v Pogłębienie wiedzy w trosce o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci z uwzględnieniem edukacji włączającej

v Rozpoznawanie potencjału ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

v Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Ogólny rozwój fizyczny dzieci

v Zbilansowane odżywianie dzieci w trosce o ich harmonijny rozwój

v Dziecięca twórczość plastyczna związana z tematem zdrowia

v Uczestnictwo w programach promujących zdrowy styl życia

v Różnorodne formy kontaktów z rodzicami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

v Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności rodziców za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

v Zorganizowanie bazy materialnej niezbędnej do realizacji planu

v Dokumentowanie zajęć prozdrowotnych

v Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Skip to content