Koncepcja pracy przedszkola

Share Button

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLACÓWKI

NA LATA 2022- 2027

Przedszkole Miejskie
Integracyjne nr 32
„Tęczowa Dolina”
w Słupsku
mgr Monika Lipner

Słupsk 02.02.2022

Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektoraoraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
 Statut Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 „Tęczowa Dolina”, uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 grudnia 2019r., z mocą obowiązująca od 1 styczeń 2020 r.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Misja funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

Misja to „zadanie do wypełnienia, posłannictwo, zorganizowana działalność” . Główną misją przedszkola w obszarze podmiotów jego funkcjonowania (dzieci, rodzice i nauczyciele) jest szeroko pojęta integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi w środowisku przedszkolnym.
W odniesieniu do powyższego założenia, misją zatem bedzie tu:
– funkcjonowanie dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością we wspólnej przestrzeni edukacyjnej,
– wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich wymiarach ich rozwoju,
– maksymalizowanie szans rozwojowych dzieci rozwijających się zgodnie z normą i poza nią,
– podejmowanie aktywności o charakterze włączającym (inkluzja) w odniesieniu do poszczególnych płaszczyzn w obszarze wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi,
– przekazywanie wiedzy zgodnie z założeniami podstawy programowej, uwzględniającej potrzeby wszystkich dzieci objętych edukacją przedszkolną,
-podjęcie wyzwań dydaktycznych, dbajac o wysoki poziom kształcenia nauczycieli, szczególnie odnosząc się do poszerzania warsztatu pracy z zakresu różnych terapii,
– współpraca z rodzicami, licznymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz szeroko pojętej idei INTEGRACJI.

Wizja funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

Wizja to „ (…) obraz fragmentu rzeczywistości utworzony przez nowe przestrzenie” . Mając na uwadze określenie płaszczyzn funkcjonowania i rozwoju w przyszłości Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku w odniesieniu do wcześniej określonego celu strategicznego jakim jest ogólnie pojęta INTEGRACJA podmiotów edukacyjnych, istotnym jest podjęcie następujących działań (zadań) w postaci aktywności strategicznych:
1. Utrzymać kierunek dobrych zmian i dobrych praktyk w obszarze integracji:
Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi działało stymulująco na wszystkie dzieci i przyczyniało się do kształtowania takich postaw jak tolerancja, życzliwość i pomoc drugiemu. Wychowankowie rozwijają niezwykle duże wyczucie indywidualnych predyspozycji i empatii. Pomagamy wszystkim dzieciom, zarówno sprawnym jak i z deficytami rozwojowymi kształtować postawę opartą na zapewnieniu, że są wyjątkowe, niepowtarzalne i niezwykłe.
2. Wzmocnić przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole:
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza każdego nauczyciela w przedszkolu, opierając się na ciągłości i systematyczności oddziaływań zmierza do przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Dlatego już od początku pobytu w placówce rozwój dziecka jest monitorowany w postaci indywidualnych obserwacji, by ostatecznie zdiagnozować dojrzałość szkolną wychowanka. Zanim jednak nastąpi moment ostatecznej diagnozy nauczyciel realizuje wymagania zawarte w podstawie programowej i kształci u dzieci gotowość do nauki w szkole, proponując szereg różnorodnych zajęć z wykorzystaniem takich metod i form, aby zindywidualizować ścieżkę rozwoju każdego wychowanka. Celem nadrzędnym jest tak dostosować program do możliwości każdego dziecka, aby odnosiło ono sukces na miarę swoich potrzeb i możliwości.
3. Uzyskać harmonijny i wszechstronny rozwój:
Naszym celem jest zapewnić wszystkim wychowankom możliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Odbywa się to przede wszystkim przez zabawę, a także gry dydaktyczne i taką edukację, która uwzględnia indywidualne tempo i dynamikę rozwoju psychofizycznego każdego wychowanka. Harmonijny i wszechstronny rozwój prowadzi, począwszy od stymulowania poprzez wspieranie i towarzyszenie dziecku „(…) mimo różnic, jakie zauważa się pomiędzy dziećmi w normie oraz niepełnosprawnymi, istnieje jednak obszar podobieństwa między wszystkimi ludźmi. Jest to cel rozwoju (…)” . A tym celem jest harmonijny i wszechstronny rozwój skrojony na miarę każdego dziecka.
4. Podnieść jakość form terapii z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
W celu stymulowania rozwoju dzieci nasze przedszkole oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) „Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Praca zespołu psychologiczno-pedagogicznego w naszej placówce odbywa się w poszczególnych zakresach w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka starającego się o taką pomoc, tak, by zaplanować dla niego optymalną ścieżkę rozwoju poprzez dobór, w tym przypadku, zajęć terapeutycznych. Podstawą do objęcia dziecka taką opieką specjalistów jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wsparciem zostają objęci również rodzice/prawni opiekunowie, dla których organizowane są spotkania, szkolenia w zależności od zgłaszanych potrzeb.
5. Przeanalizować zasoby kadrowe przedszkola oraz uwarunkowania i możliwości organizacyjno- finansowe:
W ramach efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi należy zapewnić elastyczność w funkcjonowaniu nauczycieli, polegającej na wewnętrznym przesunięciu kadry między grupami, wdrażaniu wewnętrznego systemu oceny i motywacji pracowników. Reorganizacja struktury poprzez analizę zasobów ludzkich z uwzględnieniem potrzeb jednostek wymaga:
– ustawicznego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli poprzez podnoszenie kompetencji miękkich,
– opracowywanie programów dostosowanych do aktualnych potrzeb,
– realizacja projektów w ramach Funduszy Europejskich wspomagających rozwój,
– udoskonalanie i wdrażanie systemu zarządzania, czyli efektywne wykorzystanie bazy materialnej,
– udoskonalanie procedur administracyjno – finansowych placówki.

 

1. Cele operacyjne, szczegółowe, etapowe wyznaczające obszary wdrażania
strategii, którym przyporządkowano poszczególne działania – zadania:
– zakup specjalistycznych sprzętów rekreacyjnych i sportowych,
– kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci we współpracy z rodzicami i specjalistami,
– zwiększenie aktywności fizycznej przedszkolaków (motoryki dużej i małej),
– edukacja włączająca dzieci z niepełnosprawnościami,
– harmonijny rozwój każdego dziecka.
Chciałabym przeorganizować miejsce stanowiące segment przestrzeni fizycznej dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością. Przestrzeń ta, będąc zróżnicowana poprzez wyznaczenie w niej charakterystycznych miejsc i sposobu ich aranżacji, rzutuje na ilość i rodzaj aktywności ruchowych. Dlatego właśnie, inicjatywa stworzenia takiej przestrzeni dla dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnościami, które będą stymulowały okazje do rozwoju i twórczej aktywności. Chciałabym, aby nowy plac zabaw, zwany też ogrodem przedszkolnym, był nie tylko bezpieczny, ale też przyjazny wszystkim dzieciom, szczególnie z niepełnosprawnością, a dostosowany do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i zdrowotnych stanowił miejsce dla rozwoju na miarę każdego z nich. Istotnym jest, aby w nowej przestrzeni były wydzielone takie miejsca- sektory, w których dzieci będą podejmować różne formy aktywności, odpowiadające ich przedziale wiekowemu i możliwościom rozwojowym. Ważne dla mnie jest to, by miejsce to było dostępne dla dzieci przez cały rok, niezależnie od pór roku. Dlatego niezbędnymi oprócz urządzeń rekreacyjnych, są dla mnie ważne w stworzeniu takiego miejsca specjalne wiaty- altany jako całoroczne konstrukcje chroniące dzieci w lecie przed upałem a w zimne dni przed deszczem.
Wszystko to po to, by zoptymalizować rozwój nie tylko fizyczny ale i ogólny dla wszystkich wychowanków placówki niezależnie od stopnia sprawności psychofizycznej oraz upowszechnić zdrowy styl życia poprzez możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W odniesieniu do współczesnych koncepcji placów zabaw trafne wydaje się być stwierdzenie Haliny Skibniewskiej, według której w projektowaniu przydatna jest opinia samych dzieci: „(…) projektant bowiem niezależnie od uzdolnień tylko wyjątkowo dysponuje pamięcią dzieciństwa” .
Chciałabym, aby plac był wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia. W tym celu (uszczegóławiając cele etapowe) chciałabym zamontować trzy kategorie sprzętów. Pierwszą z nich są urządzenia wolnostojące do których zaliczamy: karuzele, huśtawki, bujaki, wagoniki, lokomotywy, domki, piaskownice. Drugą grupę sprzętów stanowić będą zestawy wspinaczkowo- zabawowe do których zaliczamy: tunele, mostki, zjeżdżalnie, wieże, przejścia, ścianki wspinaczkowe, czyli zestaw połączonych ze sobą elementów. Ostatnią grupę stanowić będą urządzenia sportowo- rekreacyjne, czyli zestawy sprawnościowe, ścieżki zdrowia i tak zwana zielona siłownia. Wszystko to z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych i indywidualnych możliwości dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością, by zwiększyć ich aktywność fizyczną i kształtować postawy prozdrowotne w ramach edukacji włączającej. Zależy mi, aby również dzieci z niepełnosprawnością ruchową mogły korzystać z terenowych paneli edukacyjnych i domków. Chcę zadbać, aby elementy były umieszczone na odpowiedniej wysokości tak, by zabawa sprawiała dużo radości, a nie kojarzyła się z ograniczeniami.
Tak zaprojektowany plac zabaw z pewnością będzie stwarzał szanse do wspólnej zabawy dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami. Przez to też będzie stanowił kolejne miejsce do uczenia się tolerancji dla inności z poszanowaniem potrzeby zabawy każdego dziecka. Będzie tym samym znosił bariery architektoniczne, ośmielając i zachęcając do wspólnego spędzania czasu, stanowiąc przestrzeń do aktywności dzieci o różnych możliwościach fizycznych.

6. Realizować projekty (tu w odniesieniu do wyżej wymienionej inicjatywy reorganizacji przestrzeni rekreacyjnej) w ramach funduszy europejskich, programów unijnych, wpierających rozwój placówki:

Chciałabym wskazać kilka propozycji jako alternatywnych sposobów czy możliwości pozyskania funduszy jako źródło finansowania. Są to między innymi środki z funduszy unijnych, programy i projekty. Innymi źródłami pozyskania funduszy na wyżej wymieniony cel mogą być otwarte strefy aktywności, społeczne inicjatywy firm, crowdfunding, inicjatywy prywatne. Dostępność wyżej wymienionych ofert może też zależeć od lokalizacji placówki. Ważne jest, aby starając się o sfinansowanie powstania takiego miejsca rekreacji i rozwoju dla dzieci znać założenia i cele konkretnego planu. Mieć świadomość potrzeb takiego miejsca oraz znać wszelkie niezbędne dane dotyczące działki na której miałby taki plac powstać. Niezwykle ważne jest, aby starając się o stworzenie przestrzeni rozwoju dla dzieci określić działania edukacyjne, które to będą mogły być realizowane właśnie dzięki stworzeniu i wyposażeniu placu zabaw. Poniżej wymienię kilka z wcześniej wskazanych propozycji pozyskania środków na ten cel.
Pierwszym sposobem pozyskania środków są wspomniane przeze mnie fundusze unijne. Środki na zaprojektowanie, budowę, doposażenie lub modernizację można pozyskać z Funduszy Europejskich. Za przykład posłużyć tu może realizowany w latach 2014 – 2020 Regionalny Program Operacyjny, w ramach którego można zdobyć fundusze m.in. na budowę i rozbudowę obiektów rekreacyjnych. Programy te dotyczą dofinansowania zarówno do przebudowy lub adaptacji obiektów a także nadania miejscom nowych funkcji. Zatem inicjatywa stworzenia czy też zmodernizowania placu zabaw jak najbardziej wpisuje się w działania w ramach Regionalnych Programów w ramach których wykorzystywane są środki zarówno unijne jak i krajowe.
Kolejnym sposobem pozyskania środków na sfinansowanie powstania placu zabaw dla dzieci są dofinansowania z budżetu miasta lub gmin. Każda gmina w ramach budżetu obywatelskiego dysponuje środkami na podjęcie inicjatyw lokalnych z uwzględnieniem potrzeb danego terenu. O tym, jak zostaną zagospodarowane publiczne środki mogą zadecydować mieszkańcy zgłaszając swoje propozycje związane m.in. z oświatą. Stworzenie czy modernizacja placu zabaw do aktualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych dzieci z danej gminy powinna leżeć na sercu każdego obywatela danego terytorium. Można zatem po zapoznaniu się z lokalną ofertą wypełnić i złożyć formularz. Wzór petycji o plac zabaw można znaleźć na stronach internetowej miasta, gminy czy wsi.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to kolejna możliwość zdobycia funduszy w ramach programu dedykowanego rozwojowi na rzecz małej infrastruktury w kraju. Głównym celem realizacji środków pieniężnych jest wygenerowanie stref aktywności. Zatem plac zabaw i tu trafnie wpisuje się na listę potencjalnych aktywów do realizacji.
Warto wspomnieć o kolejnym sposobie pozyskania funduszy w ramach Społecznych inicjatyw firm. Na rynku przedsiębiorstw i różnorodnych instytucji finansowych inicjowane są specjalnie dedykowane projekty w ramach których można ubiegać się o zdobycie środków na realizację stworzenia placu zabaw. Z jednej strony firmy te promują swoja markę w zamian za to umożliwiają sfinansowanie nowych idei, szczególnie tych kreatywnych i mających znamiona innowacyjności, a mogących przyczynić się do polepszenia jakości życia i jakości lokalnej społeczności.
Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe to nowoczesna forma pozyskania środków w ramach internetowych zbiórek pieniędzy na określony cel. Fundusze mogą być zbierane zarówno przez osoby prywatne, jak też przez fundacje, firmy lub stowarzyszenia. Starając się o pozyskanie tą drogą środków ważne jest, aby jak najprecyzyjniej i najwierniej oddać potrzeby i opisać idee stworzenia miejsca, na które zbieramy fundusze. Plac zabaw i tu zatem po raz kolejny wpisuje się na listę potencjalnych inicjatyw do zrealizowania. Ważne w tej formie jest takie przekonanie darczyńców w postaci zdjęć lub filmów zawierających wizualizacje danego miejsca, aby zdobyć ich przychylność a jednocześnie poparcie dla wsparcia przedsięwziętej inicjatywy.
Warto nadmienić, że w ramach inicjatyw prywatnych możemy także pozyskać środki dzięki uczestnictwie osób prywatnych w różnego rodzaju festynach, piknikach czy aukcjach. Spotkania takie nie tylko zintegrują lokalna społeczność ale również stają się okazją do finansowych inicjatyw prywatnych.
7. Wbudować pozytywny wizerunek przedszkola- promocja jego oferty:
– promocja zdarzeń i prospołecznych wydarzeń,
– promocja oferty edukacyjnej i terapii w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
– współpraca z placówkami oświatowymi i kulturowymi.

Bycie razem jako istotny element przedszkola integracyjnego, gdzie kluczowymi w relacjach dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel, nauczyciel – rodzic, jest troska o siebie, prozdrowotne zwyczaje społeczności przedszkolnej, dbałość o posiadane zasoby oraz otoczenie, które współtworzy klimat placówki.
Wychodząc z założenia, że bliskość pozwala przekraczać ograniczenia, obraz życzliwego przedszkola w prezentowanej wizji opiera się na następujących założeniach SOFT- HYGGE placówki przedszkolnej :
1. przedszkola, które reaguje: czyli mieści, przyjmuje, toleruje, wybacza, zmienia, formuje, adaptuje,
2. przedszkola, które jest proste: bezpośrednie, swobodne, intuicyjne, zrozumiałe,
3. przedszkola, które jest wygodne i przytulne: bezpieczne, spokojne, chronione (hygge),
4. przedszkola, które się dzieli: towarzyskie, wspólne, wzajemne, partycypacyjne, publiczne,
5. przedszkola, w którym wiele się łączy: wielofunkcyjne, powiązane, twórcze, pokonujące bariery zewnętrzne i wewnętrzne,
6. przedszkola, które stawia na proste rozwiązania: ekonomiczne, prozdrowotne, proekologiczne, skromne,
7. przedszkola, które oddziałuje na zmysły: ciche, stonowane, dyskretne, pogodne, łagodne,
8. przedszkola, które uosabia zaufanie: pewne, jasne, stałe,
9. przedszkola, które jest wrażliwe: empatyczne, troskliwe, dobroczynne,
10. przedszkola, które zaprasza: serdeczne, otwarte, dostępne, przenikalne.

 

Skip to content