Procedury na czas pandemii COVID -19

Zarządzenie nr 12/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 „Tęczowa Dolina”
w Słupsku

z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie :
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 373 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607),
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. poz. 1066),
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 -IV aktualizacja.,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1292).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393, 14250)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 1389)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 ,,Tęczowa Dolina” w Słupsku oraz realizacji działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.
Procedury obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 ,,Tęczowa Dolina”, dzieci, które będą korzystać z opieki przedszkola oraz ich rodziców lub opiekunów.
Z procedurami zastają zapoznane osoby wymienione w ust. 1, które w właściwym zakresie zobowiązane są do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 3.

Zmiany, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn w opracowanych „Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, będą dokonywane w formie aneksu.

§ 4.
Opracowane „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, podlegają uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku oraz Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zal. 1 do Procedury bezpieczenstwa osw.rodzica

zal. 2 OSWIADCZENIE RODZICA zapoznanie z procedura POPRAWIONY

 

PROSIMY O PODPISANIE OŚWIADCZEŃ I DOSTARCZENIE WYDRUKOWANYCH W DNIU PRZYPROWADZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

Skip to content