Procedury

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 32

„TĘCZOWA DOLINA”

 

PROCEDURY   PRZYJMOWANIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:15
 2. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek wprowadzić dziecko do sali i zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zgłosić nauczycielowi wolę wcześniejszego odebrania dziecka
 5. Rodzic/prawny opiekun powinien uprzedzić nauczyciela o ewentualnym spóźnieniu w celu zabezpieczenia posiłków poprzedniego dnia lub danego dnia do godziny 8:15.
 6. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek wczytania karty I-Przedszkole niezwłocznie po wejściu do placówki.

 

PROCEDURY ODBIERANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA

 1. Odbiór dziecka  rozpoczyna  się  od godziny 14:45.
 2. dziecko odbierane jest z przedszkola przez : rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione. Upoważnienie w formie pisemnej dostarcza rodzic, nauczycielkom w grupach. Osoba upoważniona jest obowiązana do okazania dowodu tożsamości.
 3. Dziecko nie zostanie wydane z przedszkola osobom trzecim na prośbę rodzica przekazaną telefonicznie.
 4. Osoby odbierające dziecko musza być pełnoletnie  i w stanie trzeźwym.
 5. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko przebywające w ogrodzie przedszkolnym ma obowiązek podejść i zgłosić ten fakt nauczycielowi. Zabrania się przywoływania dziecka zza ogrodzenia.
 1. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:30 nauczycielka nie ma prawa odprowadzać dziecka do domu lub zabierać ze sobą.
 2. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:30 nauczycielka ma prawo powiadomić policję.

Kartę I-Przedszkole należy wczytać po odebraniu dziecka.

 

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU   WYPADKÓW   I  STWIERDZENIA  OBJAWÓW  CHOROBOWYCH   U  DZIECKA

 1. Dziecko, u którego występują ewidentne objawy chorobowe:
 • wymioty
 • podwyższona temperatura
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wysypka
 • katar
 • kaszel
 • inne…

nie będą przyjęte do  przedszkola.

 1. w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola z ewidentnymi objawami chorobowymi Rodzic/prawny   opiekun  zostanie powiadomiony telefonicznie o obowiązku  niezwłocznego odebrania dziecka, nie później  niż w ciągu godziny.
 2. Podczas antybiotykoterapii dziecko nie może uczęszczać  do
 3. Nauczyciel może podać dziecku lek  w uzasadnionych przypadkach ( np. choroba  przewlekła) na prośbę  Rodzica/prawnego opiekuna złożoną
 4. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko z unieruchomioną kończyną (gips, szyna).
 5. Postępowanie nauczyciela w razie nagłego wypadku:
 • udzielenie pierwszej pomocy;
 • powiadomienie Dyrektora placówki;
 • telefoniczne powiadomienie Rodzica/prawnego opiekuna;
 • powiadomienie Pogotowia ratunkowego.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 32

„TĘCZOWA DOLINA” W SŁUPSKU

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
• Procedura zgodna z zaleceniami Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci. Definicja przedmiotu procedury Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi – powoduje zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.

Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w przedszkolu.

Zakres procedury:
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Sposób realizacji procedur:
1. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
3. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi i dyrektorowi
4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

§1

Dyrektor przedszkola zarządza przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy u dzieci w grupie tylko po uzyskaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna.

§2

Dyrektor/ nauczyciel przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może przekazać przygotowane wcześniej materiały informacyjne. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

§3
Dyrektor przedszkola informuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu i zaleca:
1. Podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,
2. Codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
3. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy,
4. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów
w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów.
5. Przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
6. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni w celu zabicia larw, usunięcie gnid jest niezbędne, ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
7. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom
i moczyć w wodzie około godziny.
8. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja), prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
9. Na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu, aby skutecznie wyeliminować wszawicę.

§ 4
Działania przedszkola konieczne w zakresie przeciwdziałaniu wszawicy:
1. Przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
3. W przypadku podejrzenia występowania wszawicy należy przeprowadzić kontrolę czystości dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną (załącznik nr 1 – zgoda rodziców na sprawdzenie głowy),
4. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów dyrekcja może zorganizować działania edukacyjne dotyczące w/w problematyki,
5. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się
z prośbą o ukierunkowanie działań w rozwiązaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content