Procedury

Share Button

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 32

„TĘCZOWA DOLINA”

 

PROCEDURY   PRZYJMOWANIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:15
 2. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek wprowadzić dziecko do sali i zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zgłosić nauczycielowi wolę wcześniejszego odebrania dziecka
 5. Rodzic/prawny opiekun powinien uprzedzić nauczyciela o ewentualnym spóźnieniu w celu zabezpieczenia posiłków poprzedniego dnia lub danego dnia do godziny 8:15.
 6. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek wczytania karty I-Przedszkole niezwłocznie po wejściu do placówki.

 

PROCEDURY ODBIERANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA

 1. Odbiór dziecka  rozpoczyna  się  od godziny 14:45.
 2. dziecko odbierane jest z przedszkola przez : rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione. Upoważnienie w formie pisemnej dostarcza rodzic, nauczycielkom w grupach. Osoba upoważniona jest obowiązana do okazania dowodu tożsamości.
 3. Dziecko nie zostanie wydane z przedszkola osobom trzecim na prośbę rodzica przekazaną telefonicznie.
 4. Osoby odbierające dziecko musza być pełnoletnie  i w stanie trzeźwym.
 5. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko przebywające w ogrodzie przedszkolnym ma obowiązek podejść i zgłosić ten fakt nauczycielowi. Zabrania się przywoływania dziecka zza ogrodzenia.
 1. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:30 nauczycielka nie ma prawa odprowadzać dziecka do domu lub zabierać ze sobą.
 2. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:30 nauczycielka ma prawo powiadomić policję.

Kartę I-Przedszkole należy wczytać po odebraniu dziecka.

 

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU   WYPADKÓW   I  STWIERDZENIA  OBJAWÓW  CHOROBOWYCH   U  DZIECKA

 1. Dziecko, u którego występują ewidentne objawy chorobowe:
 • wymioty
 • podwyższona temperatura
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wysypka
 • katar
 • kaszel
 • inne…

nie będą przyjęte do  przedszkola.

 1. w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola z ewidentnymi objawami chorobowymi Rodzic/prawny   opiekun  zostanie powiadomiony telefonicznie o obowiązku  niezwłocznego odebrania dziecka, nie później  niż w ciągu godziny.
 2. Podczas antybiotykoterapii dziecko nie może uczęszczać  do
 3. Nauczyciel może podać dziecku lek  w uzasadnionych przypadkach ( np. choroba  przewlekła) na prośbę  Rodzica/prawnego opiekuna złożoną
 4. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko z unieruchomioną kończyną (gips, szyna).
 5. Postępowanie nauczyciela w razie nagłego wypadku:
 • udzielenie pierwszej pomocy;
 • powiadomienie Dyrektora placówki;
 • telefoniczne powiadomienie Rodzica/prawnego opiekuna;
 • powiadomienie Pogotowia ratunkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content