Procedury

Share Button

PROCEDURY PRZYJMOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8.30.
 2. Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek wprowadzić dziecko do sali i zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 4. Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek zgłosić nauczycielowi wolę wcześniejszego odebrania dziecka
 5. Rodzic/Prawny opiekun powinien uprzedzić nauczyciela o ewentualnym spóźnieniu w celu zabezpieczenia posiłków poprzedniego dnia lub danego dnia do godziny 8.30.
 6. Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek wczytania karty I-Przedszkola niezwłocznie po wejściu do placówki.

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Odbiór dzieci rozpoczyna się od godziny 14.45.
 2. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez: rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione. Upoważnienie w formie pisemnej dostarcza rodzic nauczycielkom w grupach. Osoba upoważniona jest obowiązana do okazania dowodu tożsamości.
 3. Dziecko nie zostanie wydane z przedszkola osobom trzecim na prośbę rodzica przekazaną telefonicznie.
 4. Osoby odbierające dziecko muszą być pełnoletnie i w stanie trzeźwym.
 5. Rodzic/Prawny opiekun odbierający dziecko przebywające w ogrodzie przedszkolnym ma obowiązek podejść i zgłosić ten fakt nauczycielowi. Zabrania się przywoływania dziecka zza ogrodzenia.

Kartę I-Przedszkola należy wczytać po odebraniu dziecka.

 1. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.30 nauczycielka nie ma prawa odprowadzać dziecka do domu lub zabierać ze sobą.
 2. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.30 nauczycielka ma prawo powiadomić policję.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW I STWIERDZENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA

 1. Dziecko, u którego występują ewidentne objawy chorobowe:

-wymioty

-podwyższona temperatura

-bóle brzucha

-biegunka

-wysypka

– katar

– kaszel

-inne

nie będą przyjęte do przedszkola.

 1. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola z ewidentnymi objawami chorobowymi Rodzic/Prawny opiekun zostanie powiadomiony telefonicznie o obowiązku niezwłocznego odebrania dziecka, nie później niż w ciągu godziny.
 2. Podczas antybiotykoterapii dziecko nie może uczęszczać do przedszkola.
 3. Nauczyciel może podać dziecku lek w uzasadnionych przypadkach ( np. choroba przewlekła ) na prośbę Rodzica/Prawnego opiekuna złożoną pisemnie.
 4. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko z unieruchomioną kończyną ( gips, szyna )
 5. Postępowanie nauczyciela w razie nagłego wypadku:
 • Udzielenie pierwszej pomocy
 • Powiadomienie Dyrektora placówki
 • Telefoniczne powiadomienie Rodzica/Prawnego opiekuna
 • Powiadomienie Pogotowia Ratunkowego

 

 

Skip to content