PRAKTYKA BEZ WAD

Share Button

Nauczycielki Barbara Jaremek i Urszula Nieboj brały udział w projekcie unijnym w ramach

współpracy z Akademią Pomorską.

Projekt „Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli”

Głównym celem projektu jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów/tek do wykonywania zawodu nauczyciela. Partnerem projektu jest Miasto Słupsk.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:
1. Opracowanie nowego Programu Praktyk Pedagogicznych.
2. Warsztaty edukacyjne dla 60 opiekunów/nek praktyk (OP) z placówek oświatowych uczestniczących w projekcie.
3. Realizacja praktyk pedagogicznych obejmuje odbycie praktyk pedagogicznych przez 130 studnetów/tek AP w Słupsku kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, w placówkach oświatowych uczestniczących w projekcie. Zadanie obejmuje również doposażenie Szkół Podstawowych i Przedszkoli w nowoczesne narzędzia edukacyjne i sprzęt multimedialny.
4. Wykłady i wyjazdy studyjne dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Całkowita wartość projektu: 1 218 721,00 zł.

Termin realizacji projektu: 01.10.2011 – 30.06.2015

Do projektu dołączyły nauczycielki naszego przedszkola

mgr Barbara Jaremek oraz mgr Urszula Nieboj.

Projekt rozpoczęła konferencja, która odbyła się w listopadzie 2012

Program konferencji

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15 Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników:
– Krzysztof Sikorski – Z-ca Prezydenta Miasta Słupska
– Ewa Sobolewska – Kanclerz Akademii Pomorskiej w Słupsku

13:20 – 13:30 Przedstawienie celów i zadań zaplanowanych w projekcie „Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli”:
– Magdalena Blazer – Kierownik projektu / Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku

13:30 – 13:40 Ogólne założenia nowego Programu Praktyk Pedagogicznych:
– dr Grażyna Różańska – Opiekun Merytoryczno-metodyczny projektu / Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

13:40 – 13:50 Zakres współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a placówkami zakwalifikowanymi do projektu:
– Czesława Kołakowska – Koordynator Instytutowy Praktyk / Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

13:50 – 14:00 Podsumowanie konferencji / Dyskusja:
– Anna Sadlak – Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku

W marcu i kwietniu 2012 nauczyciele z zakwalifikowanych placówek odbywali szkolenia w ramach warsztatów edukacyjnych.

9maja 2012 odbyło się spotkanie panelowe

Program spotkania

15 30 – 16 00 – rejestracja uczestników

1600 – 1610 – Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników spotkania

1610 – 1640 – Przedstawienia innowacyjnego Programu Praktyk Pedagogicznych
– dr Grażyna Różańska – Opiekun merytoryczno-metodyczny

16 40 – 1700 – Dyskusja i uwagi do Programu praktyk Pedagogicznych

17 00 – 1715 – „ ABC studenta / tki na praktykach” – omówienie poradnika
– mgr Czesława Kołakowska – Instytutowy koordynator praktyk

17 15 – 17 30 – Oficjalne wręczenie certyfikatów uczestnikom warsztatów edukacyjnych

17 30 – 1740 – Podsumowanie spotkania
– mgr Magdalena Blazer – Kierownik projektu

17 40 – Poczęstunek

14 września 2012 odbyło się spotkanie uczestników projektu. W spotkaniu uczestniczyli uczelniani opiekunowie praktyk, instytutowi koordynatorzy, kierownik projektu, asystent kierownika oraz pracownice Biura ds. Kształcenia i studentów. Spotkania miały charakter informacyjny, podczas którego studenci mieli okazję poznać swoich opiekunów praktyk oraz miejsce odbycia praktyki pedagogicznej we wrześniu 2012 r.

19 marca 2013 odbyła się konferencja promującą innowacyjny Program Praktyk Pedagogicznych w ramach realizowanego projektu

Program Konferencji:
1. Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Magdalena Blazer – Kierownik projektu
2. Podsumowanie dotychczasowo zrealizowanych działań. Plany na przyszłość – Magdalena Blazer – Kierownik projektu
3. Założenia innowacyjnego Programu Praktyk Pedagogicznych – dr Grażyna Różańska – Opiekun merytoryczno-metodyczny projektu
4. Wystąpienia przedstawicieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie
5. Wystąpienie studentek odbywających praktyki pedagogiczne – Kamila Kowalska, Anna Simonowicz, Ilona Marszałek (studentki III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej)
6. Podsumowanie konferencji / Dyskusja – Magdalena Blazer – Kierownik projektu

W dniu 4 czerwca 2013 pani Barbara Jaremek wzięła udział w konferencji, prowadzonej przez dr Zbigniewa Wieczorka na temat „Edukacyjna analiza transakcyjna w praktyce pedagogicznej”.

Skip to content