Zarządzenie Prezydenta Miasta

Share Button

Zarządzenie Nr 170/E/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rokszkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr. 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 27 lutego 2020 roku
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
od 20 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
2. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
04 maja 2020 r. (godz. 8.00)
3. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
od 04 maja 2020 r. (godz. 13.00) do 15 maja 2020 r. (godz. 13.00)
4. Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
od 04 maja 2020 r. (godz. 15.00) do 15 maja 2020 r. (godz. 16.00)
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248)
od 18 maja 2020 r. do 27 maja 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
28 maja 2020 r. (godz. 15.00)
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
od 28 maja 2020 r. do 02 czerwca 2020 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
03 czerwca 2020 r. (godz. 15.00)
9. Procedura odwoławcza.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły
podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
od 03 czerwca 2020 r.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
10. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
10 czerwca 2020 r.
11. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
od 10 czerwca 2020 r. (godz. 13.00) do 20 czerwca 2020 r. (godz. 13.00)
12. Złożenie wniosku (wydruk z o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 12 kwietnia 2020 r. (godz. 14.00) do 23 czerwca 2020 r. (godz. 16.00)
13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248).
od 24 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
26 czerwca 2020 r. (godz. 15.00)
15. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
od 26 czerwca 2020 r. (godz. 15.00) do 29 czerwca 2020 r. (godz. 16.00)
16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
30 czerwca 2020 r. (godz. 15.00)
17. Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
30 czerwca 2020 r.
18. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
31 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 roku
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych
1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych.
2 marca 2020 r. (godz. 8.00)
2. Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym). Nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa
od 2 marca 2020 r. (godz. 13.00) do 23 marca 2020 r. (godz. 16.00)
3. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).
od 2 marca 2020 r. (godz. 14.00) do 13 marca 2020 r. (godz. 16.00)
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych
Sportowa Szkoła Podstawowa). do Szkoły Podstawowej nr 8
16 marca 2020 r. 20 marca 2020 r. – Basen SOSiR
do Zespołu Szkół Sportowych
Sportowa Szkoła Podstawowa
16 marca 2020 r.
20 marca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły
Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).
23 marca 2020 r. (godz. 12.00)
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów potwierdzających spełnienie przesz kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197,
poz. 2245, poz. 2248).
od 24 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.
7. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00)
8. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
od 6 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00) do 15 kwietnia 2020 r. (godz. 10.00)
9. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
15 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00)
10. Procedura odwoławcza.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
od 15 kwietnia 2020 r.

Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych
11. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.
16 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00)
12. Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym), (nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).
od 17 kwietnia 2020 r. (godz. 8.00) do 27 czerwca 2020 r. (godz. 12.00)
13. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).
od 17 kwietnia 2020 r. (godz. 9.00) do 27 czerwca 2020 r. (godz. 16.00)
14. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
29 czerwca 2020 r. (godz. 12.00)
15. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
od 30 czerwca 2020 r. (godz. 8.00) do 8 lipca 2020 r. (godz. 16.00)
16. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
9 lipca 2020 r. (godz. 12.00)
17. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych. 31 sierpnia 2020 r.