Regulamin organizacyjny

Share Button

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 32

„TĘCZOWA DOLINA”

W SŁUPSKU

 

UL. KASZTANOWA 1

76-200 SŁUPSK

Słupsk, 03.10.2011 roku

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną przedszkola publicznego integracyjnego nr 32 im. „Tęczowa Dolina” w Słupsku oraz zasady jego funkcjonowania.
 • 2
 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Słupsk.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez Miasto Słupsk oraz rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu poza wymiar zajęć.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową powołaną do wychowania i nauczania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.
 • 3
 1. Cele przedszkola:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8) wprowadzenie dzieci estetycznych świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Zadania przedszkola:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i atmosferycznych unikaniu zagrożeń,

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na:

1) rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

2)rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków wynikających w szczególności z:

 1. a) niepełnosprawności
 2. b) niedostosowania społecznego
 3. c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 4. d) szczególnych uzdolnień
 5. e) specyficznych trudności w uczeniu się
 6. f) zaburzeń komunikacji językowej
 7. g) choroby przewlekłej
 8. h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 9. i) niepowodzeń edukacyjnych
 10. j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzenia czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
 11. k) trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
 12. l) innych potrzeb dziecka

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 4
 1. Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

1) kierownictwo przedszkola – dyrektor

2) personel pedagogiczny

3) personel administracyjny:

 1. a) główny księgowy
 2. b) samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
 3. c) referent ds. administracyjno-gospodarczych

4) personel obsługowy:

 1. a) kucharz
 2. b) pomoce kuchenne
 3. c) woźne oddziałowe
 4. d) konserwator
 • 5
 1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy obowiązków zatwierdzone przez dyrektora.
 3. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor zgodnie z przepisami oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • 6
 1. Przedszkole jest placówką publiczną czynną od 1 września do 30 czerwca następnego roku, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu / w czasie przerwy wakacyjnej czynne są przedszkola dyżurujące/.
 2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30.
 3. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w umowie o świadczeniu usług.
 4. Dziecko w przedszkola przebywa w tzw. oddziałach wiekowych.
 5. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela/li, programy innowacyjne, nowatorskie projekty do pracy z dziećmi.
 6. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup wiekowych zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
 8. W przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców i przez rodziców opłacane.
 9. Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe /rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pisemnie do tego upoważnione/.
 10. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe i czyste.
 11. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w przypadku zalegania z odpłatnością przekraczającą jeden miesiąc.

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 • 7
 1. Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządność

2) służebność wobec społeczności

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4) jednoosobowego kierownictwa

5) kontroli wewnętrznej

6) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym a administracyjno-obsługowym

7) wzajemnego współdziałania

8) pozytywnej komunikacji.

 • 8
 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.
 • 9
 1. Pracownicy przedszkola w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.
 • 10
 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 2. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 • 11
 1. Przedszkolem kieruje dyrektor i wykonuje zadania przy pomocy pracowników administracyjnych , którzy ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za realizację swoich zadań.
 2. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do współdziałania ze sobą, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 3. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminów.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 12
 1. Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują wszystkie podmioty mające wpływ na wychowanie i edukację dziecka / rodziców, prawnych opiekunów i pracowników przedszkola/.
 2. Regulamin może ulec zmianom w miarę potrzeb zaistniałych w funkcjonowaniu i organizacji pracy przedszkola.
Skip to content