Regulamin projektu

Share Button

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.:Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupskana terenie Miasta Słupska

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.:
  „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanym ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020, Oś  priorytetowa
  3 Edukacja,  Działanie  1  Edukacja przedszkolna.
 2. Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Gminę Kobylnica w partnerstwie z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Dębnica Kaszubska i Mentorami Rozwoju tj. Niepublicznym Ośrodkiem Doradztwa Nauczycieli w Gdyni.
 3. Celem Projektu i partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach publicznych na terenie MOF Słupska, w tym w 4 przedszkolach na terenie Miasta Słupska.
 4. Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi TIK w zaplanowanych zadaniach obejmujących proces kształcenia dzieci i doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. Podczas realizacji Projektu wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania i uczenia się.
 5. Projekt jest realizowany od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 6. Projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego MOF Słupska.
 7. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
 8. Projekt skierowany jest do dzieci oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego
  z czterech przedszkoli publicznych w Słupsku tj.:

  1. Przedszkola Miejskiego nr 15, ul. Wiatraczna 6, 76-200 Słupsk,
  2. Przedszkola Miejskiego nr 19 „Słupskiego Chłopczyka”, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 76-200 Słupsk,
  3. Przedszkola Miejskiego nr 25 „Kubuś Puchatek”, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 76-200 Słupsk,
  4. Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina”,
   Kasztanowa 1, 76-200 Słupsk.

   1. Przedsięwzięcie obejmie przede wszystkim:
    1. tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolach objętych Projektem,
    2. dostosowanie i adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków
     i pomieszczeń przedszkoli,
    3. doposażenie przedszkoli w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne
     w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci, w tym w sprzęt TIK,
    4. kompleksowe wspomaganie przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli
     w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    5. organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym zajęć artystycznych
     i specjalistycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
    6. wsparcie doskonalące zawodowo nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach zadania realizowanego przez Partnera Projektu Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • 2 SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt – Projekt pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska.
 2. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w Projekcie w przedszkolach pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” na terenie Miasta Słupska.
 3. Beneficjent – Miasto Słupsk.
 4. Koordynator Projektu – przedstawiciel Beneficjenta, pracownik Urzędu Miejskiego
  w Słupsku, oddelegowany do koordynacji przedmiotowego Projektu.
 5. Koordynator przedszkolny – Dyrektor placówki odpowiedzialny m.in. za rekrutację uczestników w placówkach, organizację i kontrolę przeprowadzonych zajęć.
 6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie (dziecko, nauczyciel / nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
 7. RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
  2014-2020.
 8. Dziecko – osoba będąca podopieczną placówki oświatowej wymienionej
  w §1 ust. 8.
 9. Nauczyciel/nauczycielka – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę zatrudnionych w placówce oświatowej wymienionej w §1 ust. 8.
 10. Biuro Projektu – Urząd Miejski w Słupsku, Mały Ratusz p. 205, Plac Zwycięstwa 3,
  76-200 Słupsk.
 11. PM 15 – Przedszkole Miejskie nr 15.
 12. PM 19 – Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” .
 13. PM 25 – Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek”.
 14. PM 32 – Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina”.
 • 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Celem Projektu jest podniesienie jakości edukacji w przedszkolach publicznych poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 1. wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 550 dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Słupska objętych Projektem,
 2. wparcie 139 dzieci w zakresie zajęć specjalistycznych tj.: z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych,
 3. wsparcie doskonalenia zawodowego 55 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach na terenie Miasta Słupska objętych Projektem w zakresie m.in. kompetencji językowych i metodycznych, terapii pedagogicznej i specjalistycznego wsparcia.
 • 4 FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.W ramach Projektu:

–  Uczestnicy  (dzieci) będą mogli skorzystać z całkowitej bezpłatnej, kompleksowej pomocy, w postaci form wsparcia:

 1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia taneczno-rytmiczne i zajęcia artystyczno –teatralne,
 2. zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu umiejętności społecznych, terapia rozwojowa dla dzieci autystycznych, terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia ręki, muzykoterapia
  i ortofonia,

– Uczestnicy (nauczyciele) będą mogli skorzystać z całkowitej bezpłatnej, kompleksowej pomocy tj. wsparcia e formie szkoleń/kursów dla nauczycieli/nauczycielek.

 1. Uczestnicy Projektu mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb
  i możliwości.
 • 5 UCZESTNICY/UCZESTNICZKI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 550 dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Słupska w wieku 3-6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnikami Projektu będą mogły zostać dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) oraz 55 nauczycieli placówek oświatowych (w tym PM 15 – 10 osób, PM 19 – 12 osób, PM 25 – 12 osób PM 32 – 21 osób) o których mowa w § 1 ust. 8.

 • 6 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
 1. Rekrutacja dokonywana będzie w placówkach oświatowych objętych Projektem w zależności od formy wsparcia oraz zgodnie z założeniami Projektu.
 2. Uczestnicy Projektu mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego:
  1. dla dzieci – formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1
  2. dla nauczycieli – formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 2
 3. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet
  i mężczyzn. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp
  do zaplanowanych w Projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.
 4. Po dokonaniu rekrutacji dzieci do Projektu, ich rodzice/opiekunowie prawni wypełnią
  i podpiszą niżej wymienione dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie wraz z danymi osobowymi oraz aktualnym statusem – Załącznik nr 3,
  2. Oświadczenie w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych – Załącznik nr 5,
  3. Oświadczenie w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Załącznik nr 6.
  4. Nauczyciele po ogłoszeniu list Uczestników Projektu wypełnią dokumenty stanowiące Załącznik nr 4, 5 i 6.
  5. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które:
 5. złożą Formularz zgłoszeniowy na innym niż określonym wzorze załączonym
  do niniejszego Regulaminu,
 6. nie złożą Deklaracji uczestnictwa w Projekcie załączonym do niniejszego Regulaminu,
 7. nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu i nie zobowiążą się do jego przestrzegania,
 8. nie spełnią kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa
  w § 5.
 • 7 ZASADY REKRUTACJI
 1. Termin rekrutacji obejmuje okres 20 marca 2017 roku do 31 maja 2018 r.
 2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 550 dzieci oraz 55 nauczycieli.
 3. W każdej placówce, wymienionej w § 1 ust. 8 niniejszego Regulaminu, Dyrektor przedszkola pełniący funkcję Koordynatora przedszkolnego, odpowiedzialny będzie
  za przeprowadzenie rekrutacji dzieci w swojej placówce do Projektu, w tym informowanie o Projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych poprzez sporządzanie list podstawowych i rezerwowych. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone
  do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub długotrwałego niestawiennictwa, którejkolwiek z osób znajdującej się na liście podstawowej.
 4. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba (dziecko lub nauczyciel), która spełni łącznie następujące warunki:
 5. jest wychowankiem lub nauczycielem przedszkola, o którym mowa w 1 ust. 8,
 6. jest zainteresowany/na udziałem w Projekcie,
 7. dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie.
 8. W ramach prowadzonej rekrutacji dzieci na zajęcia specjalistyczne pod uwagę brane będą
  następujące czynniki:
 9. wada wymowy,
 10. lateralizacja,
 11. zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 12. zaburzenia i odchylenia rozwoju i/lub specyficzne trudności w uczeniu się,
 13. W przypadku zajęć artystycznych w ramach rekrutacji dzieci pod uwagę brana będzie potrzeba rozwoju kompetencji kluczowych, w tym głównie umiejętności języka obcego, matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, społeczno-emocjonalnych, uczenia się, kreatywności.
 • 8 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI  PROJEKTU
 1. Uczestnik (dziecko i nauczyciel/nauczycielka) Projektu ma prawo do:
 2. uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia,
 3. korzystania z materiałów i/lub wyposażenia zapewnionych/ego w okresie udzielanego wsparcia.
 4. Uczestnik (nauczyciel / nauczycielka) zobowiązany jest do:
 5. uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem,
 6. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia,
 7. potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
 8. złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności,
 9. udziału w systemie monitoringu, w celu oceny skuteczności działań podejmowanych w Projekcie: wypełnienia ankiety ewaluacyjnej oceniającej poszczególne formy wsparcia, wypełnienia ankiety na zakończenie udziału w Projekcie,
 10. uczestnictwa w egzaminach przeprowadzonych na zakończenie udziału
  w kursie/szkoleniu,
 11. informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych i osobowych,
 12. wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacją Projektu,
 13. dbania o powierzone w ramach Projektu materiały / wyposażenie,
 14. przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu.
 • 9 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, ma prawo do rezygnacji z udziału
  w Projekcie bez podania przyczyny, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie
  w miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia.
 2. W przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika/czki dopuszcza się rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania, nie później niż w terminie 3 dni od wystąpienia ww. zdarzeń.
 3. Każdy Uczestnik/czka (nauczyciel/nauczycielka) zobowiązany jest do uczestnictwa
  w zajęciach, przy czym dopuszcza się 20% nieobecność potwierdzoną zwolnieniem lekarskim bądź dokumentem wskazującym na inne zdarzenie losowe uniemożliwiające udział w zajęciach.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik/czka (nauczyciel/nauczycielka) będzie nieobecny na zajęciach w ilości zajęć przekraczającej 20% planowanej liczby godzin lub zrezygnował z udziału w Projekcie, straci status Uczestnika Projektu, Koordynator przedszkolny zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć do udziału w Projekcie inną osobę (kolejną z listy rezerwowej).
 5. Koordynator przedszkolny zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestnictwa w przypadku naruszenia przez Uczestnika/ki niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 6. W miejsce osoby, która zgodnie z § 9 zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie bądź zostanie skreślona z listy uczestnictwa, zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każda osoba biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Regulamin obowiązuje do zakończenia realizacji Projektu.
 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Beneficjenta.
 4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych
  i wytycznych dotyczących Działania 3.1. RPO WP 2014-2020.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2017 roku i obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 6. Regulamin jest dostępny do wglądu w sekretariatach placówek oswiatowych, o których mowa w §1 ust.8 oraz na ich stronach internetowych.
 7. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych
  do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.
 8. Wszelkie zmiany do Regulaminu muszą być wprowadzone w formie pisemnej,
  z jednoczesnym niezwłocznym poinformowaniem Uczestników o wprowadzanych zmianach.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do dla dzieci

Załącznik nr 2 Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu dla nauczyciela

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa dziecka

Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

Załącznik nr 5 Oświadczenie w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Załącznik nr 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 8 Rejestr formularzy zgłoszeniowych dla dzieci

Załącznik nr 9 Rejestr formularzy zgłoszeniowych dla nauczycieli

 

Skip to content