Statut przedszkola

Share Button

do Uchwały Nr 6/2014

Rady Pedagogicznej

z dnia 29.08.2014 r.

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 32

TĘCZOWA DOLINA”

W SŁUPSKU

tekst jednolity

opracowany na podstawie Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 32 im. „ Tęczowej Doliny” w Słupsku uchwalony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 1/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „ Tęczowa Dolina” w Słupsku:

SPIS TRESCI:

Rozdział I

Postanowienia wstępne…………………………………………………………… 2

Rozdział II

Ogólne informacje o przedszkolu……………………………………………….. 3

Rozdział III

Cele i zadania przedszkola……………………………………………………….. 5

Rozdział IV

Organy przedszkola………………………………………………………………. 9

Rozdział V

Organizacja pracy przedszkola…………………………………………………. 15

Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola…………………………………………………… 22

Rozdział VII

Rodzice (prawni opiekunowie)………………………………………………….. 24

Rozdział VIII

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi……………………… 26

Rozdział IX

Zasady gospodarki finansowej…………………………………………………. 32

Rozdział X

Postanowienia końcowe…………………………………………………………. 33

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

2. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Słupsk.

3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

4. Siedziba przedszkola znajduje się w Słupsku przy ul. Kasztanowej 1

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 32

TĘCZOWA DOLINA”

76 – 200 SŁUPSK

ul. Kasztanowa 1

tel. 059 842 10 54; NIP 839-313-13-28

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

4. Uchwały Nr 39/90 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 9 października 1990 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 32 im. „Tęczowej Doliny” w Słupsku, przy ul. Kasztanowej 1

5. Uchwały Nr L III/812/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 32, oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 32 w Słupsku przy ul. Kasztanowej 1.

6. Uchwały Nr XIX/267/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012r w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego nr 32 im. Tęczowej Doliny” w2 Słupsku przy ul. Kasztanowej 1.

7. Postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw wakacyjnych – lipiec, sierpień.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

3. Zmianę organizacji pracy przedszkola (łączenie grup) przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii szkolnych, a dotyczy to:

 1. zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach (ferie, wakacje),
 2. w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym frekwencja dzieci spadnie do około 50% i spowodowana jest choroba dzieci, dłuższa absencja nauczyciela (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 20).

4. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizacje podstawy programowej.

5. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:

 1. Miasto Słupsk,
 2. rodziców (prawnych opiekunów) w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza wymiar zajęć.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego ds. oświaty.

 2. Przez opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy rozumieć opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 3 ust. 6.

 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustalana jest przez Radę Miasta Słupska i nie może być wyższa niż 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 4. Opłaty za przedszkole są naliczane na podstawie procedury korzystania z systemu „iPrzedszkole”.

 5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

 6. Opłata za wyżywienie ponoszona przez rodzica dziecka obejmuje rzeczywiste, aktualne koszty surowca zużyte do przyrządzenia posiłków w wysokości stawki dziennej ustalonej przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

 8. Opłatę, o której mowa w ust. 3, wnosi się w terminie do 10 dnia następnego miesiąca („z dołu”)”, na wskazane przez przedszkole konto bankowe, z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.

 9. Opłatę, o której mowa w ust. 6, wnosi się w terminie do 10 dnia następnego miesiąca („z góry”)”, na wskazane przez przedszkole konto bankowe, z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.

§ 6

1. Szczegółowa organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje dla dzieci nieodpłatnie zajęcia z religii.

4. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w ust. 3 określają odrębne przepisy.

5. W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być realizowane świadczenia dodatkowe obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywające się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

6. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia dodatkowe i religię maja w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków oraz zależy od wyboru rodziców (prawnych opiekunów). Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców (prawnych opiekunów).

8. Czas trwania zajęć dodatkowych tj. rytmika, nauka języka obcego, zajęcia taneczne itp. jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 – 4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5 – 6 letnich.

9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.

10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym w szczególności z nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem przedszkola jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 1. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

 1. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 2. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 3. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 4. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczna,
 5. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne dla edukacji,
 10. integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich zdrowymi rówieśnikami.

3. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

 1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 2. w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,
 3. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zakwalifikowanymi do przedszkola,
 4. sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 5. włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci, łagodzenia trudności na jakie natrafiają.
 6. kształtowanie szeroko pojętych postaw bezpieczeństwa wśród wychowanków przedszkola
 7. kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

4. Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i dziećmi zgodnie z funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku,

 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

 8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

 9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

 14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

5. Przedszkole może być organizatorem konkursów o zasięgu wewnątrzprzedszkolnym, międzyprzedszkolnym, lokalnym. Konkursy są uzupełnieniem treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 8

1. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 1. zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 4. rozwijaniu wrażliwości moralnej,
 5. kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 8. zapewnianiu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

2. Przedszkole zapewnia wychowanie, kształcenie i opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

§ 9

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki. W tym celu ustalone są procedury dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu i poza placówka oraz obowiązują stosowne regulaminy dotyczące organizacji wycieczek, spacerów i innych form krajoznawczo – turystycznych,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

2. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc dla rodziców i nauczycieli.

3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznanie pomocy materialnej stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji losowo – materialnej.

4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami obowiązują odrębne procedury. Konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).

§ 10

1. Przedszkole udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi przedszkola polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego,

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. ze szczególnych uzdolnień,

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 6. z zaburzeń komunikacji językowej,

 7. z chorób przewlekłych,

 8. z w sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 9. z niepowodzeń edukacyjnych,

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest przez dyrektora przedszkola.

6. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia – organizowane są dla wychowanków szczególnie uzdolnionych, prowadzone są przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 wychowanków,

 2. zajęć specjalistycznych:

 • korekcyjno – kompensacyjnych – organizowane są dla wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 wychowanków,

 • logopedycznych – organizowane są dla wychowanków z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 wychowanków,

 • socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym – organizowane są dla wychowanków z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 wychowanków,

 1. porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z wychowankiem, nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we współpracy z:

 1. rodzicami wychowanków
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z danym dzieckiem, tworzących Zespół.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.

2. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Słupska.

3. Dyrektor kieruje przedszkolem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Słupska.

4. Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. kieruje bieżąca działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz:

 

 1. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
 2. organizuje administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługę przedszkola,
 3. wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał,
 4. prowadzi dokumentacje kancelaryjno – archiwalna i finansowa zgodnie
 5. z obowiązującymi przepisami,

 

 1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi:
  1. kieruje polityką kadrowa przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
  2. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.,
  3. przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom po uzgodnieniu z zakładowa organizacja związkowa,
  4. występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  5. administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  6. współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

3) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

 1. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,
 2. kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 3. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań.

4) stwarza wychowankom optymalne warunki do ich wszechstronnego rozwoju:

 1. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,
 2. ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy wychowanków
 3. przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz związkom zawodowym działającym w placówce,
 4. podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu jej przez Rade Pedagogiczna,
 5. w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia.

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

6) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko w przedszkolu rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. W wykonywaniu swoich zadań współdziała z Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi placówkę.

6. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im działanie zgodne z prawem oraz komunikacje miedzy nimi.

7. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu kształcenia, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

9. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony nauczyciel.

10. Upoważnienie do zastępowania i zakres kompetencji nauczyciela, o którym mowa w ust. 9 ma formę pisemna i dołącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie

z regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

 1. stanowiące,
 2. opiniodawcze,
 3. wnioskodawcze,

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. przygotowanie propozycji zmian statutu przedszkola oraz uchwalanie statutu,
 1. opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu projektów innowacji przez Rade Rodziców,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
 4. ustalanie tygodniowego rozkładu godzin w grupach,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
 6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. projekt planu finansowego przedszkola,
 2. wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
 3. organizacje pracy przedszkola, zwłaszcza projektowana organizacje pracy w ciągu tygodnia,
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
 5. programy wychowania przedszkolnego proponowane przez nauczycieli przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu w danym roku szkolnym.

9. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 1. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,
 2. wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko
 3. dyrektora przedszkola.

10. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

11. Zebrania Rady mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

12. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

13. Uchwały Rady podejmowane są zwykła większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

15. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogą naruszać dobro osobiste. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka.

16. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

17. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w ust. 5, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem przedszkola.

§ 14

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, działającym na rzecz placówki i stanowi reprezentacje rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad z poszczególnych oddziałów wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym statutem przedszkola.

6. Rada Rodziców:

 1. może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
 2. współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływania wychowawczo – dydaktycznych na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
 3. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb jej wychowanków.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczna programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane na wychowanków, a realizowane przez nauczycieli,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania lub kształcenia – w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowania lub kształcenia w przedszkolu,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 4. opiniowanie statutu przedszkola,
 5. występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola,
 6. występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola.

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rada Pedagogiczna w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rade Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczna.

9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w ust. 4.

§ 15

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie oraz zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwości działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

3. W ramach współdziałania poszczególne organy informują pozostałe o dokonywanych zmianach w regulaminach swojej działalności.

§ 16

1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisje w składzie:

a) dyrektor przedszkola,

b) przedstawiciel rady pedagogicznej,

c) przedstawiciel rady rodziców.

2. Komisja podejmuje decyzje w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania.

3. Dyrektor przedszkola może powołać komisje, w każdej ważnej sprawie przedszkola lub w sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje po wysłuchaniu członków komisji.

4. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwego organu prowadzącego przedszkole.

5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych miedzy nauczycielem a rodzicem.

6. W sprawach spornych dotyczących dziecka ustala się, co następuje:

 1. rodzic dziecka zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy oddziału przedszkolnego,
 2. wychowawca przedstawia sprawę dyrektorowi przedszkola,
 3. sprawę rozstrzyga dyrektor przedszkola po wysłuchaniu rodzica dziecka.

§ 17

1. W przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,

stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

2. Podjecie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inna organizacje, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 18

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i funkcjonuje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Przedszkole organizuje oddziały dla dzieci w celu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

3. W placówce zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.

4. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

§ 19

1. Szczegółową organizacje wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia.

2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany jest przez Rade Pedagogiczna i zatwierdzony przez organ prowadzący.

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor przedszkola sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez Rade Pedagogiczna.

4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. liczbę pracowników łącznie z liczba stanowisk kierowniczych,
 3. ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
 4. prowadzący,
 5. dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola.

5. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola wykorzystywane są do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 110.

§ 20

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli uchwalony przez organ prowadzący przedszkole.

3. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający przy poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
 3. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczna,

4. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci niepełnosprawnych wraz z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola dołączają kserokopie dokumentacji wymienionej w ust. 3 oraz kserokopie pozostałej dokumentacji (np. zaświadczenie lekarskie, opinie logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne itp.),

5. Przed rekrutacją i w trakcie jej trwania odbywa się spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi organizowane przez Zespół, o którym mowa w § 25 ust. 1 niniejszego statutu. Spotkanie to ma na celu zaobserwowanie gotowości przedszkolnej zgłoszonych do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Po wstępnej obserwacji Zespół podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

6. Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do przedszkola decyzją dyrektora przedszkola podjętą na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 3 oraz opinii Zespołu.

7. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 1. dzieci, które obejmuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 2. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 3. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
 4. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 5. dzieci uczęszczające już do przedszkola,
 6. dzieci obojga rodziców pracujących,
 7. dzieci z rodzin o niskich dochodach i rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
 8. dzieci nauczycieli, przy równych z innymi warunkach, maja prawo pierwszeństwa.

8. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola przez Społeczna Międzyprzedszkolna Komisja Kwalifikacyjna, rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się na piśmie do dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 32 im. „Tęczowej Doliny” w Słupsku. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez rodzica (prawnego opiekuna).

§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny integracyjny złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

2. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece:

  1. nauczycielom prowadzącym
  2. nauczycielowi wspomagającemu,

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach i liczbę godzin dydaktycznych – co roku zatwierdza organ prowadzący.

4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz jej skuteczności, nauczyciele prowadza swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie powinna przekraczać 25 dzieci a w oddziale integracyjnym 20 dzieci.

6. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

§ 22

1. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne.

2. Do oddziałów integracyjnych mogą uczęszczać dzieci dotknięte niepełnosprawnością, o różnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności:

  1. dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym z zaburzeniami sprzężonymi,
  2. dzieci z zespołem Downa,
  3. dzieci autystyczne,
  4. dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym,
  5. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i problemami w zakresie percepcji,
  6. dzieci z zaburzeniami motoryki mowy, myślenia pojęciowego,
  7. dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu.

3. Dzieci niepełnosprawne powinny być starsze od swych kolegów o rok lub dwa lata ze względu na swoja opóźnioną dojrzałość przedszkolną.

4. W oddziałach integracyjnych liczba dzieci wynosi od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

5. Kierowane do jednego oddziału dzieci niepełnosprawne powinny różnic się typem schorzenia, stopniem dojrzałości społeczno – emocjonalnej oraz poziomem sprawności intelektualnej.

6. Dzieci przyjęte do oddziału nie mogą przejawiać skrajnych objawów agresji i autoagresji, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia ich samych lub innych dzieci.

7. W celu organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o której mowa w § 11, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzone są zespoły ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dalej zwane „zespołem”.

8. W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez dyrektora przedszkola.

9. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w posiedzeniach zespołu.

10. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w szczególności:

 1. opracowanie dla wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET), uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną

 2. dokonanie przynajmniej raz w roku okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniającą ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz modyfikowanie programu, o którym mowa w pkt. 1, jeśli jest taka potrzeba, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

 3. ustalenie dla dziecka form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

§ 23

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

  1. sale zajęć wraz z łazienkami i szatnią dla poszczególnych oddziałów (I – V).
  2. salę rekreacyjną,
  3. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i socjalne,
  4. pion kuchenny,
  5. szatnię dla personelu,
  6. salę integracji sensorycznej
  7. gabinet specjalistyczny – logopedy i psychologa.

2. Dzieci maja możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku i potrzeb wychowanków.

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest dłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

4. Zasady i warunki przebywania dzieci w ogrodzie przedszkolnym normuje „Procedura pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym”.

5. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dla wychowanków.

6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacje tych form określa Regulamin zasad i warunków organizowania wycieczek, spacerów i innych form krajoznawczo – turystycznych przez Przedszkole Miejskie Nr 32 w Słupsku.

§ 24

1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu odbywa się w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej programy wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków.

3. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku, jeżeli spełnia następujące wymagania:

 1. stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 2. zawiera:
 1. szczegółowe cele kształcenia,
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
 3. wychowania przedszkolnego,
 4. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od specyficznych potrzeb poszczególnych dzieci i ich możliwości,
 5. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

4. Na realizacje podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę,
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, itp.,
  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dodatkowe, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

§ 25

1. Szczegółowa organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań i propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

§ 26

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serie dowodu osobistego oraz adres zamieszkania osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważniona tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę.

5. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu.

6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.30 z uwzględnieniem ust. 7.

7. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie do przedszkola lub odbieranie przed godzina 14.00 dziecka z przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

8. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.

9. Przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po tej godzinie nauczyciel wychowawca porozumiewa się z dyrektorem przedszkola i zawiadamia policję.

§ 27

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola z zastrzeżeniem ust. 4 w następujących przypadkach:
  1. nie uregulowania odpłatności za przedszkole – w tej sytuacji przedszkole zaprzestaje świadczenia usług poprzez rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez dyrektora przedszkola i wstąpienie na drogę postępowania sądowego,
  2. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
  3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu w części dotyczącej organizacji pracy przedszkola, wychowanków i rodziców,
  4. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie rówieśniczej,
  5. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.
 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 5 dyrektor przedszkola zobowiązany jest podjąć następujące działania:
 1. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,
 2. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,
 3. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
 4. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy z przyczyn określonych w ust. 1, rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 1. Nie można skreślić z listy wychowanków dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole, dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału przedszkolnego działającego na terenie Miasta Słupsk, realizującego jedynie podstawę programową wychowania przedszkolnego

§ 28

1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.

2. Przedszkole może być placówka eksperymentalna na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 29

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat .

2. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie złożonych dokumentów o stanie zdrowia , od 4 roku życia do 6 roku życia lub do uzyskania przez nie gotowości szkolnej, z zastrzeżeniem ust. 4

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może podjąć decyzje o przyjęciu dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne na zasadach określonych w § 20 ust. 3 – 6 niniejszego statutu.

7. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat .

8. Uchylono

9. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 7, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.

10. Dzieci nie będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w przedszkolu, na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 30

1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasadę:

 1. zaspokajania potrzeb dziecka,
 2. aktywności,
 3. indywidualizacji,
 4. organizowania życia społecznego,
 5. integracji.

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania jego godności osobistej,
 5. poszanowania własności,
 6. opieki i ochrony,
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat.

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci kar naruszających ich nietykalność i godność osobista.

4. W przedszkolu nie są stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, higieniczne oraz samodzielne podawanie farmaceutyków.

5. W przypadku dzieci przewlekle chorych oraz dzieci, wobec których niezbędne jest podawanie farmaceutyku(ów) podczas ich pobytu w przedszkolu, możliwe jest podawanie leków na pisemny wniosek rodziców i po okazaniu przez nich zalecenia lekarskiego określającego schorzenie i sposób podawania farmaceutyku(ów) dziecku.

6. Dyrektor przedszkola nie może nakazać nauczycielowi dokonywania czynności, o której mowa w ust. 5. Nauczyciel musi wyrazić zgodę na podawanie dziecku farmaceutyku(ów), a rodzic wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.

7. Dziecko ma prawo do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

8. Wychowanek w przedszkolu ma obowiązek:

 1. szanowania wytworów innych dzieci,
 2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
 3. przestrzegania zasad higieny.

ROZDZIAŁ VII

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 31

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
 2. dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka 5 – letniego do przedszkola w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego i zapewnienie dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia,
 3. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 4. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez nich upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 6. terminowe uiszczanie odpłatności za świadczone usługi przez przedszkole,
 7. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (trwającej powyżej 2 tygodnie), a także o niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
 8. w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola,
 9. jeżeli służba sanitarno – epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie, dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) i informuje o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.
 10. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 11. ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 32

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są ze sobą współdziałać w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju, w tym w szczególności:

 1. kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 2. rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania,
 3. wzmacniania więzi emocjonalnej miedzy rodzicami i dzieckiem.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do:

 1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w danym oddziale przedszkolnym,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi przedszkola wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Rade Rodziców,
 6. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb.

§ 33

Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola.

§ 34

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):

 1. zebranie ogólne i grupowe z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 2. rozmowy indywidualne i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,
 3. kąciki informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów),
 4. zajęcia otwarte,
 5. uroczystości i imprezy przedszkolne współorganizowane z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 6. spotkania ze specjalistami tj. psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant ruchowy,
 7. warsztaty metodyczne dla rodziców (prawnych opiekunów) w ramach pedagogizacji.

2. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczycieli.

3. Uczestnictwo dziecka w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych oraz praca specjalistów wymagają pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY

ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLA

§ 35

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola o zagrożeniach dla życia i zdrowia wychowanków oraz o zaistniałych podczas zajęć wypadkach.

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola oraz cywilnie i karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w trakcie organizowanych zajęć w przedszkolu i poza placówka (wycieczki, spacery, wyjście do teatru, kina itp.).

6. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Nauczyciel otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami),
 3. prowadzenie w przyjęty przez siebie sposób obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu,
 4. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w kasie I szkoły podstawowej,
 5. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i kształcenia,
 6. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
 7. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –logopedyczną, zdrowotną itp.,
 8. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 9. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska estetykę pomieszczeń,
 10. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 11. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i kształcenia dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 12. prowadzenie dokumentacji z działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej dla danego oddziału przedszkolnego) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących placówkę,
 14. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 15. przestrzeganie wypracowanych przez Rade Pedagogiczną zasad i regulatorów obowiązujących we wszystkich oddziałach,
 16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
 17. poddawanie się ocenie pracy,
 18. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
 19. współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w przedszkolu,
 20. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

8. Nauczyciel ma prawo zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Może również zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany przez innego autora (autorów) lub zaproponować ten program wraz z dokonanymi przez siebie zmianami.

§ 36

1. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele wspomagający, o których § 21 oraz nauczyciele specjaliści.

2. Nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele specjaliści:

 1. rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci
 2. niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
 3. współorganizują zajęcia edukacyjne i prace wychowawcza w formach
 4. integracyjnych,
 5. wspólnie z nauczycielem prowadzącym wybierają lub opracowują program
 6. wychowania przedszkolnego,
 7. dostosowują realizacje programu wychowania przedszkolnego, programu
 8. wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
 9. uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli.

3. Do nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli specjalistów stosuje się § 35.

4. W przedszkolu są zatrudniani nauczyciele specjaliści na stanowisku:

  1. psychologa,
  2. logopedy,
  3. terapeuty integracji sensorycznej

5. Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron wychowanków,
 2. diagnozowania sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanka, rodziców i nauczycieli,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli,
 4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym wychowanka,
 6. wspieranie nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktycznego.

6. Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie badan wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy wychowanka, w tym mowy głośnej,
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do diagnozy organizowanie pomocy logopedycznej,
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, w których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej,
 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z wychowawcami dzieci,
 5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli,
 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 7. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki.

7. Do zadań terapeuty integracji sensorycznej należy:

 1. prowadzenie diagnozy i terapii integracji sensorycznej,

 2. prowadzenie terapii indywidualnej z dzieckiem posiadającym opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub zalecenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z zakresu prowadzenia terapii integracji sensorycznej wobec dziecka, jak również z dzieckiem, które w wyniku badań przesiewowych dokonanych w przedszkolu zostało zakwalifikowane do terapii,

 3. tworzenie na podstawie diagnozy własnej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej programu terapeutycznego dla każdego dziecka oraz wdrażanie go, po akceptacji rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,

 4. współpracowanie z nauczycielami oraz pozostałymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, zwłaszcza wchodzącymi w skład Zespołu Terapeutycznego,

 5. prowadzenie konsultacji z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, informowanie o efektach pracy z dzieckiem oraz w razie potrzeby konstruowanie zaleceń terapeutycznych, które rodzice mogliby kontynuować w domu,

 6. dokonywanie analizy efektów terapii każdego dziecka pod koniec roku szkolnego.

§ 37

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości w celu zagwarantowania wychowankom przedszkola bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju.

2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.

§ 38

1. Główny księgowy jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają mu wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

2. W realizacji swoich działań współdziała z Wydziałem Oświaty i Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Słupsku, bankami, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, instytucjami ubezpieczeniowymi, Głównym Urzędem Statystycznym itp.

3. Główny księgowy odpowiada za całokształt spraw finansowych i gospodarczych pod względem formalno – prawnym.

§ 39

1. Stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i pośrednio głównemu księgowemu.

2. Referent ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego.

3. Wykonuje prace związane ze sprawami administracyjnymi i w zakresie gospodarki materiałowo – magazynowej.

4. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

5. Wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia.

6. Obowiązki referenta ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych związane są z gospodarka pieniężną

7. Referent ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych wykonuje prace związane ze sprawami kancelaryjno – administracyjnymi oraz sprawami kadrowymi (obsługuje program kadrowy).

8. Obsługuje urządzenia biurowe oraz prowadzi kancelarię przedszkola.

§ 40

1. Kucharz przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi i pośrednio referentowi ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych.

2. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

3. Kucharka w przedszkolu odpowiada za:

 1. przestrzeganie zasad GMP, GHP i HACCP, dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.,
 2. tygodniowe jadłospisy i przygotowywanie według niego posiłków,
 3. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych receptura i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem (kwitowanie ich odbioru w raportach _żywieniowych),
 4. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,
 5. dbanie o najwyższa jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,
 6. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
 7. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie czystość pomieszczeń kuchennych,
 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i referenta ds. administracyjno – gospodarczych wynikających z organizacji pracy w placówce.

§ 41

1. Stanowisko pracy pomocy kuchennej w przedszkolu podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, a pośrednio referentowi ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych, oraz kucharzowi.

2. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

 1. pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
 2. utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych, przepisów BHP i ppoż. oraz dyscyplinę pracy,
 3. przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi,
 4. myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne,
 5. odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,
 6. pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni,
 7. wykonywać inne polecenia dyrektora i samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych i kadrowych związane z organizacją pracy placówki.

§ 42

1. Stanowisko pracy woźnej oddziałowej podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, a pośrednio referentowi ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych.

2. Woźna oddziałowa współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy w zakresie opieki nad dziećmi.

3. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

4. Woźna utrzymuje we wzorowej czystości i porządku sale dydaktyczne i przydzielone pomieszczenia.

5. Utrzymuje w czystości i porządku otoczenie przedszkola (w zastępstwie nieobecnego konserwatora).

6. Odpowiada za właściwą organizacje posiłków.

7. Zna i przestrzega przepisy BHP i ppoż. w czasie wykonywania pracy oraz przestrzega dyscyplinę pracy.

8. Wykonuje inne polecenia dyrektora i referenta ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych związane z organizacja pracy placówki.

§ 43

1. Stanowisko pomocy nauczyciela podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i pośrednio referentowi ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych.

2. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy.

3. Pomoc nauczyciela przedszkola zobowiązana jest do:

 1. spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz inne zadania wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia,
 2. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 3. przestrzegania zasad BHP, przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy,
 4. utrzymania czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,
 5. wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

§ 44

1. Stanowisko konserwatora podlega bezpośrednio dyrektorowi i pośrednio referentowi ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych.

2. Konserwator zobowiązany jest do:

 1. nadzoru nad całym obiektem,
 2. utrzymania czystości w otoczeniu placówki,
 3. w zakresie prac organizacyjno – porządkowych konserwator odpowiedzialny jest za:
 1. utrzymanie we wzorowej czystości i porządku stanowiska pracy,
 2. powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędne nimi gospodarowanie,
 3. przestrzeganie zasad BHP i przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy,
 4. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i referenta

4) ds. administracyjno – gospodarczych i kadrowych związanych z organizacja pracy placówki.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 45

1. Przedszkole jest jednostką budżetową od 01.09.2010r.

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych do 1/12 planowanych kosztów.

3. Plan finansowy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. Przedszkole rozlicza się z budżetem miasta za pośrednictwem Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miejskiego w Słupsku.

5. Przedszkole prowadzi księgowość oraz sporządza sprawozdanie zgodnie z zakładowym planem kont.

6. Przedszkole otwiera własny rachunek w banku.

7. Z rachunku przedszkola można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dyrektora przedszkola, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi oraz wychowanków placówki.

§ 47

1. Zmiany do statutu mogą być wprowadzane na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole.

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmiany w trybie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

3. Statut przedszkola zatwierdza i uchwala Rada Pedagogiczna w trybie art. 50 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

4. Wszelkie zmiany dotyczące statutu przedszkola wprowadzane są mocą uchwały Rady Pedagogicznej – zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5. Dyrektor przedszkola w następstwie wprowadzenia dwóch nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst jednolity statutu, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych nowelizacji.

§ 48

Dla zapewnienia znajomości Statutu dla wszystkich zainteresowanych ustala się – udostępnienie zainteresowanym Statutu w kancelarii placówki przez dyrektora przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola i stronie BIP przedszkola.

§ 49

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu

§ 50

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 51

W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentacje materiałowo – finansowa przejmuje organ prowadzący przedszkole, a dokumentacje pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 52

Mienie przedszkola jest mieniem komunalnym.

§ 53

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 54

1. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

29.08.2014 r.

2. Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2014 r.

Skip to content