Uchwała Rady Miejskiej

Share Button

UCHWAŁA NR XVI/289/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 131 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r.
poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustala się dla kandydatów następujące kryteria wraz
z liczbą punktów:
1) kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest
wniosek – 20 pkt.,
2) kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 70 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta
Słupska – 35 pkt.,
3) kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie
dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 27 pkt.,
4) kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą
socjalną – 10 pkt.
§ 2.
Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1,
składane przez rodziców lub prawnych opiekunów:
1) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodziców lub
prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej,
2) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 2, tj. :
a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona
prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe w wersji papierowej
lub
b) urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) i pierwsza strona zeznania podatkowego rodziców
sporządzonych w wersji elektronicznej
lub
c) zaświadczenie z urzędu skarbowego dla obojga rodziców, potwierdzające fakt złożenia zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
3) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 3 – zaświadczenie rodziców lub
prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności
Id: 91657CA0-1142-4B88-A900-D3D98B77F7CF. Uchwalony Strona 1
gospodarczej w przypadku samozatrudnienia bądź zaświadczenie ze szkoły czy uczelni zawierające
informację o nauce w systemie dziennym,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 4 – zaświadczenie o zakresie
i wysokości świadczeń pomocy socjalnej.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/446/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska