Regulamin rekrutacji

Share Button

Regulamin rekrutacji do Przedszkoli Miejskich  w Słupsku na rok szkolny 2021/202

PODSTAWA PRAWNA

 • 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378 z 2021 r. poz.4)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 r. poz. 1737).
 • §1
 • Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.
 • Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu.
 • W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne
  w przedszkolu.
 • Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy, UCHWAŁA NR XVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz UCHWAŁA NR XXVI/428/20RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w §Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które skończyło 2,5 roku.
 • Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • powołanie komisji rekrutacyjnej,
 • określenie liczby wolnych miejsc  w przedszkolu,
 • ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli,
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych                                                 i niezakwalifikowanych,
 • potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkoli,
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • §2

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z terminami określonymi  w Zarządzeniu Nr 14/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 • §3
 • Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, który jest dostępny na stronie internetowej https:/HYPERLINK „https://przedszkola-slupsk.nabory.pl/”/przedszkola-slupsk.nabory.pl .
 • Do wniosku rodzice dołączają wymagane określone w ustawie i uchwale dokumenty , które potwierdzają spełnianie danych kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonych art. 233 KK.
 • Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • §4

 Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Słupska :

1. Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 143 pkt.

 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punków
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Wymagane oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia dołączony do wniosku o przyjęcie dziecka) 143 pkt.
2. Niepełnosprawność kandydata Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica. 143 pkt.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

 

143 pkt.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 143 pkt.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 143 pkt.
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

143 pkt.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia                    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583                       i 1860) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 143 pkt.

 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie UCHWAŁY NR XVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz UCHWAŁY NR XXVI/428/20RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  Kryteria według liczby punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Wartość kryterium
w punktach
1 kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek;

 

Wymagane oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej 20
2 kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 70 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35 pkt., Wymagana:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe w wersji papierowej   lub

b) urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) i pierwsza strona zeznania podatkowego rodziców sporządzonych w wersji elektronicznej   lub

c) zaświadczenie z urzędu skarbowego dla obojga rodziców, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

70

jeśli tylko jedno                          z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie Wymagane zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy                o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia bądź zaświadczenie ze szkoły czy uczelni zawierające informację o nauce w systemie dziennym

 

27
4 kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną Wymagane zaświadczenie o zakresie i wysokości świadczeń pomocy socjalnej 10
5 kandydat, który został zaszczepiony zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia lub jest długotrwale odroczony od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych Wymagane oświadczenie rodzica o zaszczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień wraz z deklaracją przedłożenia dowodu w formie kopii karty uodpornienia lub książeczki zdrowia – na prośbę komisji rekrutacyjnej,  

15

 

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie rekrutacji następuje losowanie poprzez system elektroniczny.
 • §5
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjnapowołana zarządzeniem przez dyrektora przedszkola.
 • W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli przedszkola.
 • Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej spośród składu komisji.
 • Dyrektor przedszkola może dokonać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 • W pracach komisji rekrutacyjnej, nie może uczestniczyć osoba, której dziecko uczestniczy
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Prace komisji rekrutacyjnej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział, co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 • Prace komisji odbywają się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego ustalonych Zarządzeniem Nr 14/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk..
 • Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
  o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma obowiązek umożliwić członkom komisji zapoznanie się z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i załącznikami do niego składanymi oraz dniami
  i godzinami posiedzeń komisji.
 • Komisja rekrutacyjna dokumentuje swoją pracę. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
 • datę posiedzenia komisji,
 • imiona i nazwisko przewodniczącego i oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
 • informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 1. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
 • listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach związanych z weryfikacją oświadczeń składnych przez rodziców.
 • informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom             po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • §6
 • Przyjęcie dzieci spoza gminy miasto Słupsk jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców miasta Słupsk.
 • Dzieci zamieszkałe poza gminą miasto Słupsk przyjmowane będą według kryteriów ustawowych określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz według kryteriów miejskich określonych w UCHWALE NR XVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także UCHWALE NR XXVI/428/20RADY MIEJSKIEJ  W SŁUPSKU dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia.
 • §7
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                          z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata     z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                             w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego, publicznej szkoły lub placówki, służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.
 • §8
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2021 r.
 • Regulamin zostanie podany do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkoli Miejskich w Słupsku  oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej naboru elektronicznego.

 

 

 

 

 

Skip to content